La història del Patí a Vela

Els primers patins eren embarcacions de rems que sortien directament de platja, aquest esmentat patinador a rem, va començar la seva història documentada l’1 d’octubre de l’any 1871 en una regata celebrada al Port de Barcelona dintre dels actes com- memoratius de la visita del rei Ama- deo I a la ciutat de Barcelona.

El magnífic historiador Martínez Hi- dalgo dóna testimoni de regates a rem organitzades pel Club Natació Barcelona des de l’any 1914 i de vela a partir de l’any 1928.

Aviat va néixer la necessitat de mil- lorar la relació d’esforç i comoditat en l’art de navegar, fins que en l’any 1925 va sortir la idea de la vela.

Tres socis del Club Natació Barce- lona varen coincidir amb la idea de muntar un pal i una vela en un pati- nador per fer la navegació fàcil i amb menys esforç per a anar mar endins a banyarse. Els tres joves socis eren en José Ma Lasaosa, inspector d’Hisen- da, en Francisco Gassol, enginyer i en Rafel Escolà, mestre d’aixa.

El primer patró d’un patinador amb vela va ser en José Ma Lasaosa, se- gons consta en l’acte de fundació de l’ADIPAV de l’any 1951.

pati-anys-50-catalunya

En l’any 1932 tenim constància de la primera regata Gran Premi de la Mercè organitzada pel Club Natació Barcelona. 10 anys més tard hi ha constància del primer Campionat de Catalunya de Pati de Vela.

A l’any 1943, donat que hi havia molts tipus de patí fabricats per diferents tallers, feia que les competicions no es celebressin en igualtat de condi- cions. Després dels resultats sempre favorables als patins de vela dels germans Mongè, es va proposar fer una regata en aigües neutrals per a decidir quin era el millor model, de qualsevol constructor que hi volgués participar. Es va escollir l’organització del Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú.

Els resultats foren aclaparadors i ab- solutament favorables al Patí a Vela dels germans Lluís i Emili Mongè. En conseqüència, es va proposar i ac- ceptar que el nou patí de sèrie, únic per a competir en el futur, seria l’a- bans esmentat.

En l’any 1944 va ser nomenat Secre- tari Nacional de la Classe Patí a Vela en Antoni Sarrà del Club Natació Bar- celona i també s’esdevé l’organització del primer Campionat d’Espanya que després s’ha anat celebrant sense interrupció fins els nostres dies.
Anys desprès en Antoni Sarrà d’acord amb en Carles Pena Cardenal va con- vocar una Assemblea pel dia 30 d’a- bril de 1951 que va reunir assistència de tots els patrons dels diferents clubs de Patí a Vela.

foto_pati_junior

Es van aconseguir 75 vots entre as- sistents i delegacions. En aquesta As- semblea es constitueix la “Asociación Deportiva Internacional de Propieta- rios de Patínes a Vela” i s’elegeix com a President-Comodor en Carles Pena Cardenal, sot President en Lluís Mon- gé Ferrer i com a Secretari en Artur Roca Salabert.

50 anys més tard, a l’any 2001 dife- rents Clubs Nàutics de França i Bèlg- ica disposaven de flota pròpia de pa- tins a vela. Fou per aquest motiu que es decidí organitzar la primera Copa d’Europa a La Rochelle (França).

Durant aquests últims anys vàries revistes estrangeres de prestigi contrastat, de França, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Estats Units han dedicat reportatges informatius del que és el Patí a Vela. Per a definir millor el seu origen era evident que es referien a Catalunya i d’aquí que el denominessin Patí Català.

I ÉS AIXÍ COM DES DE L’ANY 1943 S’HAN FABRICAT MES DE 3.000 PATINS A VELA, I ES CALCULA QUE UNS 2.000 ENCARA CONTINUEN NAVE- GANT PER AIGÜES DE TOT EL MÓN