Per acord de la Junta Directiva del dia 19 de juliol de 2014 es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de socis, en el nostre local social, el dissabte dia 13 de setembre de 2014, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona i última convocatòria, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació si procedeix de la Memòria, Balanç i Compte d’Explotació de l’Exercici 2013.

2.- Avanç de tancament de comptes de la temporada 2014 i previsió de Resultats de l’Exercici 2014.

4.- Presentació i aprovació si procedeix del Pressupost per l’Exercici 2015.

5.- Exposició per part del President de les principals gestions realitzades durant l’exercici.

6.- Precs i preguntes.

7.- Lectura i aprovació si procedeix de l’Acta de la Assemblea General Ordinària del dia d’avui.

 

Els socis que no puguin assistir poden fer delegació del seu vot.