Formulari d’inscripció XVII Trofeu Club Nàutic Tamariu

*Tots els Camps son obligatoris / all fields are mandatory

Classe / Class:
SeniorJunior

Nom de la Embarcació / Boat's name:

Número de Vela / Sail Number:

Club de Vela / Club:

Categoría / Category:
Primera / FirstSegona / SecondVeterans

Número de Llicencia / License Number:

Carnet ADIPAV / ADIPAV Member Number:

Nom i Cognoms / Name and Lastname:

Correu Electrònic / E-Mail:

Adreça / Adress:

Codi Postal / ZIP Code:

Població / City:

Provincia / Province:

País / Country:

Telefon de Contacte / Phone Number:

- El que envía declara: “Que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del seu patí a vela, de les seves condicions de seguretat, del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració, el qui signa relleva de tota responsabilitat al Club Nàutic Tamariu, a la Reial Federació Espanyola de Vela, a la Federació Catalana de Vela així com als diferents Comitès que actuen en la regata i a qualsevol persona física i jurídica que participi en l’organització d’aquest Trofeu, assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjudici que pugui ser considerat en la participació de la seva embarcació en el Campionat. Que es compromet a sotmetre’s al Reglament de Regates a Vela de la WS, a les Prescripcions de la RFEV, als Reglaments que regeixen aquesta regata, a les Instruccions de Regata i a las Regles de la Classe”.

The sender declares: "That accepts and assumes any responsibility that may result from your sailing Patín, their security, the compliance with the applicable rules of the maritime and sportive Authorities and whatever it can happen due to not to accomplish strictly with what is established. With this declaration, the sender relieves of all liability to the Club Nàutic Tamariu, the Real Federación Española de Vela, the Federació Catalana de Vela and the various committees operating in the race and any person and companies involved in the organization of this Trophy, assuming any damage that may be considered due to the participation of your boat in the Championship. The sender agrees to submit to the Racing Rules of Sailing WS, the Prescripciones de la RFEV, the Patín class Regulations, the sailing Instructions and Class Rules.