Per acord de la Junta Directiva del dia 25 de juny de 2015 es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de socis, en el nostre local social, el Diumenge 16 d’agost, a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona i última convocatòria, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació si procedeix de la Memòria, Balanç i Compte d’Explotació de l’Exercici 2014.

2.- Avanç de tancament de comptes de la temporada 2015.

3.- Exposició per part del President de les principals gestions realitzades durant l’exercici.

4.- Precs i preguntes.

5.- Renovació de la Junta.

6.- Avanç de pressupost i programa d’actuació per l’exercici 2016.

7.- Lectura i aprovació si procedeix de l’Acta de la Assemblea General Ordinària del dia d’avui.

La Junta Directiva del Club


Por acuerdo de la Junta Directiva del día 25 de junio de 2015 se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de socios, en nuestro local social, el domingo 16 de agosto de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Explotación del ejercicio 2014.

2.- Avance de cierre de cuentas de la temporada 2015.

3.- Exposición por parte del Presidente de las principales gestiones realizadas durante el ejercicio.

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Renovación de la Junta.

6.- Avance de presupuesto y programa de actuación para el ejercicio 2016.

7.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General Ordinaria del día de hoy.

La Junta Directiva del Club