Formulari de sol.licitud de boies de fondeig:

Per fer la sol.licitud de boia de fondeig pot omplir el formulari que te a continuació o descarregar el formulari en versió PDF per presentar-lo a les oficines del Club de forma presencial. Gracies

Sol.licitud Boia de Fondeig en PDF

Formulari de sol.licitud de boies de fondeig en línea:

El vostre nom i cognoms (obligatori)

Número de soci (obligatori)

DNI (obligatori)

Adreça (obligatori)

Telefon (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Propietari Embarcació - Nom (obligatori)

Nom Embarcació (obligatori)

Matrícula Embarcació (obligatori)

Eslora Embarcació (obligatori)

Tipus d'embarcació (obligatori)
PneumàticaVelerMotoraMenorquina

Nom Taller Nàutica (obligatori)

Telefon taller Nàutica (obligatori)

Durada del servei (obligatori)
Temporada3-30 de Juny1-15 de Juliol16-31 de JuliolAgost1-26 Septembre

Data aproximada d'arribada (obligatori)

CONDICIONS

1- L’autorització s’atorga amb caràcter personal, intransferible i individual per a
l’embarcació a dalt esmentada.

2- L’autorització només serà valida per les dates sol·licitades mes amunt.

3- El Club emetrà una factura amb les dades consignades en aquest document.

4- Aquesta sol.licitud no serà efectiva fins al seu corresponent pagament.

5- Per col·laborar en l’ordre i bon funcionament del camp de boies, s’obliga a trametre qualsevol anomalia al Club Nàutic Tamariu com a adjudicatari del camp de fondeig per part de l’Ajuntament de Palafrugell.

6- L’embarcació disposarà de tots el requisits tècnics i autoritzacions legals i reglamentàries per a tal de poder navegar, així com de la pòlissa de responsabilitat civil obligatòria de danys a tercers segons la normativa vigent.

7- El sotasignant exonera de tota responsabilitat al Club Nàutic Tamariu del que pugui passar al seu fondeig i a la seva embarcació o als objectes dipositats a l’interior de la mateixa.

8- El sotasignant es responsabilitza dels danys que la seva embarcació pugui causar a persones, al camp de boies, o a les altres embarcacions amarrades, amb total indemnitat del Club Nàutic Tamariu.

9- La ubicació de les embarcacions en el camp de boies es facultat de Club Nàutic Tamariu, i podrà ser modificada, sempre que es pugui s’avisarà, durant la temporada de fondeig.

10- Aquesta sol.licitud es provisonal i no serà ferma fins que s'hagi emes el pagament del import del servei.